Hackathon by Asseco

Zostań finansowym AIron Manem

Lokalizacja
Online
Pula nagród
Inkubacja + 30 000 PLN
Kiedy
17 października 2020
Obecny status
odliczanie

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU HACKATHON by ASSECO

 

1 [postanowienia wstępne]
1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu pod nazwą – Hackhaton by Asseco (dalej w treści jako „Konkurs”), którego organizatorem jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82; (dalej w treści jako ,,Organizator”).
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs odbywa się w terminie 17-10-2020 r. i jest realizowany w trybie zdalnym, za pośrednictwem platformy: https://zoom.us/  oraz https://discord.com/.
4. Przystąpienie do Konkursu jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.


2 [warunki uczestnictwa w konkursie]
1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, które w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie spełniają następujące warunki:
a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
2. W Konkursie mogą wziąć udział pracownicy lub współpracownicy (osoby współpracujące na podstawie umów cywilno-prawnych) Organizatora oraz spółek kapitałowo powiązanych z Organizatorem z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.


3 [zasady konkursu]

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej hackathon.asseco.com.
2. W Konkursie mogą wziąć udział zespoły (dalej “Zespół”) składające się minimalnie z 2 osób i maksymalnie z 5 osób.
3. Każdy z członków Zespołu jest traktowany jak Uczestnik Konkursu (dalej „Uczestnik Konkursu”).
4. Każdy Uczestnik Konkursu może być członkiem tylko jednego Zespołu.
5. Każdy członek Zespołu musi wysłać zgłoszenie indywidualnie, zaznaczając na formularzu aplikacyjnym nazwę Zespołu, do którego należy. Nazwy Zespołów ustalane są przez Uczestników, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i ewentualnej zmiany nazw Zespołów.
6. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Konkursie Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani drogą e-mailową. Dodatkowo do 12-10-2020 r. Organizator prześle drogą mailową do Uczestników Zespołu informację o nazwie i składzie zespołu, do którego są przypisani.
7. Jeśli w skład Zespołu wchodzi przynajmniej jedna osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora (z wyłączeniem pracowników i współpracowników związanych z organizacją Konkursu) to wtedy Zespół ten konkuruje o osobną pulę nagród, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przyjmowanych Zgłoszeń do Konkursu.
9. W trakcie trwania Konkursu, Zespół pracuje nad pojedynczą Pracą Konkursową.
10. Nagrody określone w Regulaminie otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy zgodnie z Regulaminem, warunkami i harmonogramem Konkursu zaprezentują najlepsze w ocenie Jury prace konkursowe, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 4 ust. 2 Regulaminu.
11. Prace konkursowe powinny dotyczyć tematu przewodniego Konkursu – ”Zostań finansowym AIron Manem”, czyli rozwiązań dla branży finansowej, opartych o sztuczną inteligencję.
12. Konkurs trwa 12 godzin („Czas trwania Konkursu”). Rozpoczęcie Konkursu następuje o godz. 9:30, zakończenie o godz. 21:30.
13. W trakcie trwania Konkursu komunikacja między Organizatorem, a Uczestnikami Konkursu odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy komunikacyjnej: Zoom, Discord.
14. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mają za zadanie pracując w Zespołach stworzyć rozwiązanie („Praca Konkursowa”) w Czasie trwania Konkursu. Praca Konkursowa obejmuje zarówno warstwę programistyczną (program komputerowy), jak i elementy graficzne, interfejs oraz wszelkie inne elementy stworzone w czasie Konkursu, w tym także dokumentację techniczną. Dopuszczalne jest wcześniejszy przygotowanie fragmentów kodu i korzystanie z nich w trakcie trwania Konkursu.
15. W okresie przygotowania do Konkursu Organizator umożliwi Uczestnikom Konkursu udział w warsztatach z Mentorami w celu jak najlepszego poznania tematyki Konkursu oraz specyfiki rozwiązań oczekiwanych przez Organizatora w ramach Prac Konkursowych.
16. Uczestnicy Konkursu do przygotowania Pracy Konkursowej mogą wykorzystywać ogólnodostępne biblioteki programistyczne, oraz usługi finansowe, zwane dalej API, udostępnione i udokumentowane przez Organizatora. API będzie udostępnione przed Konkursem, w okresie przygotowania się Uczestników do Konkursu. O terminie udostępnienia API Uczestnicy dowiedzą się od Organizatora drogą mailową.
17. Jeśli dany Uczestnik przystępując do Konkursu, posiada już częściowo rozwinięty projekt to wtedy powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi i zaznaczyć w jaki sposób planuje rozbudować go w trakcie trwania Konkursu.
18. W czasie trwania Konkursu, Organizator zapewnia dostęp do usług API Organizatora oraz przestrzeń w chmurze przeznaczoną do przygotowania i uruchomienia Pracy Konkursowej.
19. W czasie trwania Konkursu Organizator nie zapewnia ani nie pokrywa kosztów miejsca do pracy ani dostępu do sieci internetowej.
20. Podczas Konkursu dla Uczestników Konkursu dostępni będą Mentorzy – tj. przedstawiciele merytorycznych obszarów Organizatora, którzy będą wspierać Uczestników Konkursu oraz udzielać porad i odpowiedzi na pytania dotyczące procesu tworzenia Pracy Konkursowej. Mentorzy będą dostępni w datach wskazanych w Harmonogramie, w przedziałach czasowych wskazanych przez Organizatora oraz w Czasie trwania Konkursu.
21. W trakcie trwania Konkursu Jury będzie spotykało się z Uczestnikami Konkursu w celu weryfikacji Prac Konkursowych zgodnie z przyjętymi kryteriami opisanymi w paragrafie 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Na podstawie wyników weryfikacji Jury zaprosi do finału Konkursu 15 Zespołów. Szczegóły weryfikacji będą przedstawione Uczestnikom Konkursu w dniu Konkursu.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do finału Konkursu więcej niż 15 Zespołów biorących udział w Konkursie.
23. W finale Konkursu Uczestnicy Konkursu będą prezentować swoje Prace Konkursowe przed Jury. Prezentacja Pracy Konkursowej nie może przekroczyć 5 minut.
24. Z zastrzeżeniem ust. 16 powyżej, Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapewnić sobie wszelki sprzęt, urządzenia lub oprogramowanie niezbędne do wykonania Pracy Konkursowej.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy cały kod Pracy Konkursowej z wyłączeniem gotowych, powszechnie dostępnych i legalnych bibliotek został stworzony przez Uczestnika Konkursu lub Zespół w ramach Konkursu.
26. W przypadku ustalenia naruszenia przez Uczestnika Konkursu lub Zespołu postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika lub Zespołu z udziału w Konkursie. Weryfikacja postępowania Uczestników Konkursu przez Organizatora odbywać się może nie tylko w Czasie trwania Konkursu, ale też w czasie przygotowań do Konkursu, o ile to zachowanie Uczestników Konkursu jest związane z samym Konkursem.
27. Konkurs zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:
a) Ogłoszenie tematyki Konkursu – 1 września 2020 r.
b) Rejestracja Uczestników – od 1 września. do 12 października 2020 r.
c) Pierwszy warsztat z Mentorami – 24 września 2020 r.
d) Drugi warsztat z Mentorami – 01 października 2020 r.
e) Konkurs (Hackathon) i ogłoszenie Zwycięzców, Przywitanie Uczestników, Konkurs, Praca w Zespołach, Prezentacja Prac Konkursowych przed Jury, Obrady Jury / czas wolny, Ogłoszenie Zwycięzców, Networking – 17 października 2020 r.
f) Ogłoszenie Zwycięzców – 17 października 2020 r.


4 [nagrody]
1. Prace konkursowe oceniane będą przez Jury nominowane przez Organizatora.
2. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: – innowacyjność , – potencjał rozwojowy i biznesowy rozwiązania, – użyteczność i estetyka, – formuła i sposób prezentacji, – adekwatność do tematyki Konkursu.
3. Główną Nagrodą w Konkursie jest możliwość udziału w programie inkubacji prowadzonym przez Organizatora w ramach Asseco Innovation Hub. Celem programu inkubacji jest rozwinięcie we współpracy z Organizatorem Pracy Konkursowej Zespołu do postaci produktu lub usługi. Główna nagroda będzie przyznana przez Organizatora Zespołom będącym autorami 3 najwyżej ocenionych Prac Konkursowych. Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do programu inkubacji większej liczby Zespołów biorących udział w Konkursie.
4. Organizator przyzna dodatkowo następujące nagrody pieniężne Zespołom będącym autorami 3 najwyżej ocenionych Prac Konkursowych, odpowiednio za zajęcie: a) 1. miejsca o wartości 15 000 zł dla Zespołu, b) 2. miejsca o wartości 10 000 zł dla Zespołu, c) 3. miejsca o wartości 5 000 zł dla Zespołu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród dla Zespołów biorących udział w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród w przypadku gdy uzna, że żadna z prac konkursowych nie spełnia, bądź nie spełnia w dostatecznym stopniu kryteriów oceny opisanych w punkcie 2 niniejszego paragrafu.
7. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi 17 października 2020 r.
9. Autorzy zwycięskich Prac Konkursowych zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi kompletnych i poprawnych danych dot. rachunku bankowego oraz danych osobowych umożliwiających rozliczenie podatkowe nagrody w terminie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców (tj. do dnia 2 listopada 2020 r.). Wypłata każdej nagrody nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania od zwycięzcy kompletnych i poprawnych danych. W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych informacji w przeciągu 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu (tj. od 2 listopada 2020 r.), Organizator rezerwuje sobie prawo do anulowania nagrody lub przyznania jej innemu Zespołowi.
10. Do każdej z Nagród zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku dochodowego od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalonego od łącznej wartości Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. Od łącznej wartości nagród, Organizator jako płatnik potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.


5. [prawa własności intelektualnej do pracy konkursowej]
1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Konkursu pozostają Uczestnicy Konkursu.
2. Po zakończeniu Konkursu Organizator zobowiązuje się do usunięcia w terminie do 3 dni roboczych wszelkich materiałów zamieszczonych w repozytoriach w ramach Konkursu.
3. Zespół oświadcza, że Praca Konkursowa jest jego autorstwa i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik Konkursu oświadcza także, iż przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora a dotyczących Pracy Konkursowej, w tym roszczeń powstałych w związku z realizacją przez Uczestnika Konkursu działalności gospodarczej lub zawodowej w oparciu o Pracę Konkursową, z wykorzystaniem/użyciem tej Pracy Konkursowej.
4. Uczestnik Konkursu poprzez uczestnictwo w Konkursie udziela Organizatorom zgody na utrwalanie jego wizerunku na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia.
5. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorom zgody na wykorzystanie wszelkich fotografii, nagrań wideo, ukazujących Prace Konkursowe, które zostały stworzone w trakcie trwania Konkursu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych Organizatora.


6 [przetwarzanie danych osobowych]
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), uzyskiwanych w trakcie rejestracji udziału w Konkursie oraz w trakcie Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu udostępnione są podmiotom wspomagającym Organizatora w organizacji Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu rejestracji udziału w Konkursie, przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody Uczestnika Konkursu przy rejestracji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, nie mniej jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie ze względu na jego rodzaj i sposób przeprowadzenia.
6. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.


7 [postanowienia końcowe]
1. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelki informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi względami niezależnymi od Organizatora.
3. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianie postanowień Regulaminu drogą elektroniczną oraz umieści Regulamin w nowym brzmieniu na stronie internetowej Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe wyrządzone przez Uczestnika w wyniki wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku i w związku z przeznaczeniem bądź nieprzeznaczeniem Nagrody. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia treści, które naruszają powszechnie obowiązujące zasady prawa, w trakcie trwania Konkursu oraz do zakończenia głosowania publiczności.
6. Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Konkursu: hackathon.asseco.com. Organizator może również opublikować Regulamin w wewnętrznym intranecie.